Lyckat Årsmöte 2021

oktober 1, 2022 17:10:42 Janne Kindmalm

Lisbeth Göthberg valdes till mötesordförande och fick 
som tack en blomsterkvast av ordf. Roland Samuelsson 
efter ett väl genomfört årsmöte.
Lisbeth Göthberg valdes till mötesordförande och fick som
*tack en blomsterkvast av ordf. Roland Samuelsson
efter ett väl genomfört årsmöte.

25 NOV 2021 08:55

 

imagezf8k.png

Årsmötesprotokoll för Tidaholms Idrottshistoriska Förening, år 2021.

Innan sedvanliga årsmötesförhandlingar påbörjades gav ordförande Roland Samuelsson en kort information om vad som händer på Idrottsmuseet framöver. Enligt informationen ligger Kultur&Fritid i förhandlingar med Tidaholms Gymnastiksällskap om att flytta deras verksamhet till Idrottshallen. Vår förening har erhållit en kortfattad information från kultur- och fritidschefen Pema Malmgren samt enhetschef Daniel Andersson om vad som är på gång. Förmodligen kommer vi att gå miste om vår samlingslokal, men blivit lovade att vi inte blir lottlösa, men vad det skulle bestå i kunde Malmgren/Andersson inte ge några som helst besked på vid deras besök på Idrottsmuseet. Så i  dagsläget vet vi inte vad som kommer att hända och när det i så fall blir aktuellt.

Årsmötesförhandling:

1   Ordförande Roland Samuelsson hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna.

2   En tyst minut påkallades av Roland Samuelsson över de medlemmar som gått bort under året.

  Förslag till dagordning godkändes.

4   Kallelse till årsmötet godkändes efter att Roland Samuelsson redogjort för att  de flesta kallelserna numera går ut via mail och en del via Postnord. En anledning till förändringarna är att spara på miljön och portokostnader.

5   Lisbeth Göthberg valdes till mötesordförande och hon tackade för förtroendet och att hon än en gång valdes till hedersuppdraget.

6   Johnny Gustavsson valdes till mötessekreterare.

7   Till protokolljusterare valdes Rune Coltén och Christer Nilsson.

8   Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse godkändes och där det konstaterades att föreningens ekonomi är god.

9   Revisorernas berättelse föredrogs och där man föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2020.

11 Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad.

12 Avgående ordförande Roland Samuelsson omvaldes på ett år.

13  Avgående styrelseledamöter Eje Holm och Johnny Gustavsson omvaldes på två år. Nyval på Janne Kindmalm, två år. Han återkommer alltså till styrelsen, men kommer jobba på distans och vara med på digitala möten.

14  Dick Ljungberg och Jonny Nilsson omvaldes på ett år som  styrelsesuppleanter.

15  Efter avgående revisorer Peter Lidén och Carl-Johan Persson nyvaldes Ingegärd Rehn och Janne Ström på ett år.

16  Bertil Lundström omvaldes på ett år som revisorsuppleant.

17  Val av valberedning hänsköts till styrelsen som fick uppdraget att skyndsamt få fram en valberedning.

18  En utmärkelse utdelades i form av standar och blommor till Carsten Ertsaas och där Roland Samuelsson framhöll att Carsten är idog och strävsam i sitt arbete och att han nu förhoppningsvis fortsätter i samma anda.

19  Mötet avslutades med att Lisbeth Göthberg tackade för visat intresse och hon blev sedan förärad med blommor för sin insats. Därefter tog fika över och Eje Holm visade några av sina uppskattade Tidaholmsfilmer.

carsten2.jpg
Carsten Ertsaas har mångårigt
styrelsearbete bakom sig och uppvaktades
med föreningens standar och blommor.

Janne Kindmalm

   

 Tidigare  WI-tidningar